Thủ pháp gạch mặt trong Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp