THỦ PHÁP GẠCH MẶT TRONG DIỆN CHẨN ĐIỀU KHIỂN LIỆU PHÁP